Thế Giới Luật SưThế Giới Luật SưThế Giới Luật Sư
1900.0197
lienhe@thegioiluatsu.vn
Yên Hòa, Cầu Giấy

Dịch vụ pháp lý

Các dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý là gì?

Dịch vụ pháp lý là loại hình dịch vụ do những tổ chức hành nghề luật sư (công ty luật & văn phòng luật sư) thực hiện, nhằm đáp ứng nhu cầu được biết, được tư vấn hoặc giúp đỡ về mặt pháp lí của các tổ chức, cá nhân trong xã hội.

Các loại hình dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý bao gồm tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng và các dịch vụ pháp lý khác.

Dịch vụ pháp lý khác bao gồm: Giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính; giúp đỡ về mặt pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại; dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks