Học bổng Toàn phần học phí Thạc sĩ Luật Quốc tế, ĐH TLBU, 2018 – 2020