Category: Tổ chức quốc tế

Danh bạ tổ chức pháp lý quốc tế (Phần 1)

1. Hiệp hội pháp chế doanh nghiệp (ACC) Association of Corporate Counsel (ACC) Quy mô: Quốc tế Hiệp hội pháp chế doanh nghiệp là tổ chức lớn nhất thế giới hoạt động vì sự chuyên nghiệp và lợi ích của luật sư làm việc tại bộ phận pháp chế của...

Viện quốc tế về Nhất thể hoá pháp luật tư (UNIDROIT)

Mở rộng quan hệ đối ngoại và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó có việc gia nhập các tổ chức quốc tế (bao gồm cả tổ chức quốc tế trong lĩnh vực pháp luật) là một trong các chính sách và đường lối đối ngoại quan...

Viện quốc tế về Nhất thể hoá pháp luật tư: Chính sách và thành tựu lập pháp

Tiếp theo bài đã đăng về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Viện quốc tế về nhất thể hoá pháp luật tư (UNIDROIT), chúng tôi xin giới thiệu bài thứ hai về chính sách và thành tựu lập pháp của Tổ chức này. UNIDROIT, trong lịch sử...

Thủ tục gia nhập Unidroit và quyền lợi của Việt Nam khi gia nhập tổ chức này

Tiếp theo 02 bài đã đăng về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Viện quốc tế về nhất thể hoá pháp luật tư (UNIDROIT) cũng như chính sách và thành tựu lập pháp của Viện, chúng tôi xin giới thiệu bài thứ 3, trình bày thủ tục...

Tạp chí pháp luật Châu Á Thái Bình Dương – Asia Pacific Law Review

Tạp chí pháp luật Châu Á Thái Bình Dương – Asia Pacific Law Review là một trong những công cụ hữu dụng nhất mà các khách hàng, tập đoàn, công ty quốc tế tham khảo để đánh giá thị trường pháp lý ở các quốc gia Châu Á Thái Bình Dương....

%d bloggers like this: