• Uncategorized

Blogging và lợi ích sinh viên luật có thể nghĩ tới

2 Responses

  1. Sayok says:

    Có thể cho mình xin blog được không?

  2. Attorney says:

    Chào bạn, bạn có thể tham khảo blog tiêu biểu của thạc sĩ luật Việt Nam ở Mỹ: https://marchle.wordpress.com hoặc twitter của luật sư Bùi Tiến Long ở đây: https://twitter.com/buitienlonghcm

Leave a Reply

%d bloggers like this: